top of page

Husets historia

- FRÅN BÖDEL TILL BAGERI - 

Detta hus har en lång historia som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Redan 1697 hade fastigheten som då kallades Tjärkoket, fått sin nuvarande omfattning, med en tillhörande stuga och kålgård. Huset har sedan dess kallats flera saker, som Klinteroten och Mästermanshuset. Det senare innebar att stadens bödel bodde här. På 1700-talets andra hälft byggdes den stenbyggnad som idag utgör huvudbyggnaden. 1866 byggdes ytterligare delar till och fastigheten blev då kvarterets ojämförligt största byggnad.

ALLTID EN MÖTESPLATS

Vid 1800-talets slut öppnades ett bageri i huvudbyggnadens bottenplan, medan övriga delen av byggnaden fungerade som bostad. Bageriet fanns kvar en bit in på 1980-talet och ersattes då av en ramverkstad. År 2007 så har fastigheten byggts om till lägenhetshotell med namnet Tjärkoket efter fastighetsbeteckningen. År 2015 tog nuvarande ägare över verksamheten och byggde då om övervåningen i fastigheten till att innehålla en B&B verksamhet som kompletterar den befintliga lägenhetshotellet. Från 2016 drivs verksamheten under namnet Visby Innerstads lägenheter och rum.

Under 1960-talet byggdes huvudbyggnaden ut ytterligare i samband med att ett äldre uthus längs den sydvästra tomtgränsen gjordes om och byggdes till norrut med ett garage, vilket sträcker sig ända fram till huvudbyggnaden. Därigenom är fastigheten numera så gott som totalt exploaterad och bebyggelsen utgör avskärmning ut mot gaturummet.

Fastigheten har genom den storleksmässigt väl tilltagna bebyggelsevolymen en avvikande karaktär bland kvarterets i övrigt relativt småskaliga bostadsfastigheter. Den bevarade tomtgränsen från slutet av 1600-talet samt huvudbyggnadens ursprung som bödelns bostad under 1700-talet ger dock fastigheten ett kulturhistoriskt värde.

FRÅN BAGARE TILL BÖDEL

HUSETS HISTORIA

bottom of page